Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Kullanım Şartları

MADDE 1-TARAFLAR:

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

 

Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:245/1A Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Aktif Yayınları (Kısaca “aktifyayinlari.com” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:

 

İşbu Sözleşme, Üyenin aktifyayinlari.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

 

MADDE 3 – TANIMLAR:

 

Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

 

Buna göre;

 

Üye: aktifyayinlari.coma işbu Sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş, www.aktifyayinlari.com aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

 

E-Posta Adresi: Üyenin bildirmiş olduğu ve Üye Hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği Üyenin sorumluluğunda bulunan, Üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

 

Şifre: Üyenin, E-Posta Adresi ile birlikte kullandığı ve Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, aktifyayinlari.com tarafından www.aktifyayinlari.com üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu Üyeye ait olan, Üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

 

Üye Hesabı: Üyelerin aktifyayinlari.com nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

 

Ürün/Hizmet: aktifyayinlari.com tarafından işletilen www.aktifyayinlari.com üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri

 

Ürün/Hizmet Bedeli: www.aktifyayinlari.com üzerinden Üyelerin bilgisine sunulan Ürün veya Hizmetin ait satış fiyatı,

 

Kullanıcı: Üye olup olmadığını bakılmaksızın, www.aktifyayinlari.com adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

 

Kredi Kartı/Banka Kartı: Üyelerin, www.aktifyayinlari.com adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

 

Hizmet Kanalları: Seçimi münhasıran aktifyayinlari.coma ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (www.aktifyayinlari.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

 

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran aktifyayinlari.com yetkisinde bulunan, Üye ve/veya Kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

 

Sipariş Onayı: www.aktifyayinlari.com üzerinden verdikleri Siparişin teyidi amacıyla Üyelerin aktifyayinlari.com bünyesinde kayıtlı E-Posta Adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, Siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

 

Hesabım Menüsü: www.aktifyayinlari.com üzerinden erişilen, Üyelerin aktifyayinlari.com bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve Siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

 

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

 

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri aktifyayinlari.com un ilgili bölümünü,

 

ifade etmektedir. İşbu Sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

 

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

 

4.1 Üyelik Başvurusu

 

4.1.1 aktifyayinlari.com üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle aktifyayinlari.coma üyelik başvurusu yapan herkes, işbu Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu Sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. aktifyayinlari.com özel bir kulüp olup aktifyayinlari.com, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda Üye, www.aktifyayinlari.com üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında Ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle aktifyayinlari.comun sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. aktifyayinlari.comun, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş Ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

 

4.1.3 Üyelik, aktifyayinlari.comun inisiyatifinde olmak kaydıyla, Hizmet Kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen Üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri Üyelik Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra aktifyayinlari.com tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini www.aktifyayinlari.com adresinden veya Müşteri Hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

 

4.1.5. Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, Üyelik Sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler www.aktifyayinlari.com adresine ilk girişinde Üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan Üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını Sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.2 Üyelik Başlangıcı

 

aktifyayinlari.com tarafından üyeliği başlatılan Kullanıcıya, bildirdiği E-Posta Adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte aktifyayinlari.com hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

 

4.3 Üye Hesabının Kullanılması

 

4.3.1. Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, aktifyayinlari.com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu Sözleşmenin amacı dışında kullanamaz.

 

4.3.2. aktifyayinlari.com, bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği Üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşmede öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar aktifyayinlari.com tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

 

4.4 E-Posta Adresi ve Şifre

 

4.4.1 aktifyayinlari, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, Üyenin bildirdiği E-Posta Adresine gönderir. Üye, aktifyayinlari.com tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda aktifyayinlari.comun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan E-Posta Adresi ve Şifreyi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk Üyeye aittir. Üye, E-Posta Adresi ve Şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.4.3 Üyeye ait E-Posta Adresi ve/veya Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle aktifyayinlari.comun herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir ödeme yapması halinde aktifyayinlari.com, uğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi Üyeye rücu etme hakkına sahiptir. aktifyayinlari.com, bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

 

4.4.4 Üye, dilediği zaman Şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye; şifre değişikliği için gerekli işlemleri www.aktifyayinlari.com adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.aktifyayinlari.com adresindeki yönlendirmeleri takip ederek Şifresini alabilir.

 

4.4.5 a bildirilen E-Posta Adresi değiştirilemez. aktifyayinlari.com ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeden E-Posta Adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi Şifreyi de resen değiştirebilir. Üye, E-Posta Adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde aktifyayinlari.com, değişikliği Üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye, aktifyayinlari.com tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 Üyeye Ait Kişisel Bilgiler

 

4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında Üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve Üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki Üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından değiştirilebilir; bunun için Üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

 

4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve aktifyayinlari.com veri tabanında saklı tutulan iş bu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, E-Posta Adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.), siparişlerin ve Üye hareketlerinin, aktifyayinlari.com tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. aktifyayinlari.com bu bilgileri Üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5.3 Üye, aktifyayinlari.coma göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, aktifyayinlari.comun yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının aktifyayinlari.com tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

 

4.5.4 Üye, işbu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek aktifyayinlari.com gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.6 Üyeliğin Sonlanması

 

4.6.1 aktifyayinlari.comun, Üye Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde Üye Hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu Sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin aktifyayinlari.com tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda Üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 

4.6.2 aktifyayinlari.com, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri aktifyayinlari.com un belirleyeceği zaman diliminde aktifyayinlari.com veri tabanında saklanmaya devam eder.

 

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. Üye, www.aktifyayinlari.com adresine Üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini aktifyayinlari.com Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, Üyenin bu yöndeki talebini aktifyayinlari.coma iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin aktifyayinlari.com tarafından tamamladığı anda sona erer. aktifyayinlari.comun üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

 

4.6.4 Üye Hesabının kapatılması halinde; Üye, aktifyayinlari.comdan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

 

5.1 Üye, www.aktifyayinlari.com üzerinden sunulmuş olan Ürün/Hizmet için, o Ürüne/Hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. aktifyayinlari.com, Sitede yer verdiği Ürün veya Hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sitede yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. Ürüne/Hizmete ilişkin sipariş, aktifyayinlari.com üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde Üyenin kayıtlı E-Posta Adresine e-posta, cep telefonuna SMS ile Sipariş Onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da Üyenin bilgisine sunulacaktır.

 

5.2 Hizmet sunumlarında aktifyayinlari.com, Hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmete ilişkin sorumluluğu aktifyayinlari.com internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. aktifyayinlari.com, hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında Hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

 

5.3 Üye, sipariş ettiği Ürün/Hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve aktifyayinlari.coma bildirdiği Kredi Kartından/Banka Kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.

 

5.4 Üye, Üye Hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile Üyenin ve aktifyayinlari.comun uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üyeye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde aktifyayinlari.com un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

5.5 aktifyayinlari.com; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, Üyenin bu hatalı aktarımı aktifyayinlari.com Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da resen, iptal ederek, ilgili Üye Hesabını/Hesaplarını Üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

 

5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. aktifyayinlari.com böyle bir durumun varl